เป็นเทคนิคที่ใช้การเปลี่ยนคลื่นความที่ในการส่งอย่างรวดเร็ว โดย FHSS ถูกใช้ใน 802.11

โดยจะใช้เมื่อส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1 – 2 Mbps โดยใช้ การ modulate แบบ GFSK

ลักษณะการทำงานของ FHSS

carrier หรือตัวพาหะจะทำการเปลี่ยนความถี่ (hops) ตาม random sequence ที่สร้างขึ้น ด้วยระยะเวลาที่เท่าๆกัน  โดยระยะเวลาที่ FHSS ใช้บนความถี่ใดๆจะเรียกว่า dwell time โดยที่ระบบจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยระยะเวลาที่ใช้เปลี่ยนความถี่เราจะเรียกว่า hop time

การปรับค่า dwell time จะมีผลต่อการทำงานก็คือ ถ้าลด dwell time ลง เราจะสามารถทนต่อการรบกวนได้มาก แต่ถ้าเพิ่ม dwell time เราก็จะส่งข้อมูลไปได้มากเช่นกัน (trade-off)

Modulation

FHSS ใช้ GFSK

Advertisements