เนื่องจากนั่งโหลด rapidshare มาสองสามวันแล้วยังไม่เสร็จสักที รอให้ timeout ตลอด วันนี้ทนไม่ไหวแล้ว จึงต้องงัด script reboot เอาไปใส่ใน JDownloader

Dlink DSL-2540T

สำหรับ Ubuntu

sudo apt-get install expect

#!/usr/bin/expect -f

set timeout 5
spawn telnet 192.168.1.1
match_max 100000
expect -exact “Trying 192.168.1.1…\r
Connected to 192.168.1.1.\r
Escape character is ‘^\]’.\r
\r
BusyBox on (none) login: ”
send — “admin\r”
expect -exact “admin\r
Password: ”
send — “admin\r”
expect -exact “\r
\r
\r
BusyBox v0.61.pre (2006.10.23-03:35+0000) Built-in shell (ash)\r
Enter ‘help’ for a list of built-in commands.\r
\r
# ”
send — “reboot\r”
expect eof

บันทึกไฟล์แล้วทำการสั่ง chmod +x ชื่อไฟล์ ก็จะได้โปรแกรมไปรันใน JDownloader แล้ว

สำหรับ router รุ่นอื่นๆจะต้องเปลี่ยนค่าต่างๆตามสมควรนะครับ

Advertisements