ใน 802.11 physical layer (ชั้นล่างสุดของ OSI) ถูกแบ่งออกเป็นอีก 2 ชั้นคือ

  • Physical Layer Convergence Procedure (PLCP): 1.  รับข้อมูลจาก MAC Layer (ชั้นย่อยของ Data link) แล้วแปลงให้เป็นข้อมูลที่ PMD สามารถนำเอาไปใช้ได้ 2. คอยเฝ้ารอจังหวะที่สามารถส่งข้อมูลได้ “which defines a method of mapping the IEEE 802.11 MAC sublayer protocol data units (MPDUs) into a framing format suitable for sending and receiving user data and
    management information between two or more STAs using the associated PMD system” ANSI/IEEE Std802.11, 1999 edition.
  • Physical Medium Dependent (PMD): 1. ส่งข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆเช่น DSSS OFDM แล้วจะ modulate ด้วยอะไร ซึ่งมันจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่มันคุยด้วยคืออะไร (ตรวจสอบเองที่ชั้นนี้) “A PMD system, whose function defines the characteristics of, and method of transmitting and receiving data through, a wireless medium (WM) between two or more STAs.” ANSI/IEEE Std802.11, 1999 edition.

802.11b

ใช้ ISM Band (industrial, scientific and medical) เลือกใช้ได้ 14 Channel (แล้วแต่ประเทศ)

ใช้ DSSS ในการส่ง โดยมี modulation technique แบบ DBPSK   สำหรับการส่งข้อมูลที่ 1 Mbps และ DQPSK สำหรับ speed อื่นๆ

802.11a

ใช้ U-NII band มีหลาย channel เช่นกัน โดยแต่ละ channel จะมี Bandwidth 20MHZ และมี sub carriers อีก 52 carriers ซึ่งมี bandwidth อันละ 300KHZ

ใช้ OFDM (ส่งหลายๆ channel ขนานกันไป) ในการส่ง ทำให้มี speed ทีมากกว่า และ error น้อยกว่า

มี Forward Error Correction ที่จะส่งข้อมูล ชุดที่สองควบคู่ไปด้วย โดยใช้อีก 4 Channels จาก 52 Channels. เพื่อไว้ใช้เวลาที่เกิด Data Loss จะสามารถ recover กลับมาได้บ้าง ลดการ retransmission

802.11g

ทำงานบน ISM Band โดยใช้ OFDM ทำให้ได้ความเร็วเท่ากับ a แต่มี coverage area ที่มากกว่าเพราะว่าคลื่นความถี่ต่ำทะลุทะลวงได้ดีกว่า (อย่าถามว่าทำไม)

backward compatible กับ 802.11b โดยสามารถกลับไปใช้ DSSS ได้ที่ 11Mbps

โดยที่ A/G สามารถใช้เทคนิค 2X mode หรือ Channel Bonding โดยรวม Channel เข้าไว้ด้วยกันทำให้ throughput สูงขึ้นเป็น 2 เท่า

หน้าตาของเฟรมก็เหมือนๆกันคือมี

  • Preamble : สำหรับการ synchronize เหมือนใน 802.1
  • Header
  • Data
Advertisements