ส่วนประกอบของเครือข่ายไร้สาย

  • Basic Service Set (BSS): กลุ่มของอุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับ AP เพียง 1 ตัว
  • Basic Service Area (BSA): พื้นที่การให้บริการของ BSS
  • Extended Service Set (ESS): ประกอบไปด้วย BSS 2 BSS ขึ้นไป โดย BSSs ต้องเชื่อมต่อเข้าหากันผ่านทาง LAN หรือ wireless ก็ได้ โดย Client จะสามารถทำการ Roaming ผ่าน BSS ได้ (Handoff )
  • Independent Basic Service Set (IBSS): ลักษณะของ ad-hoc mode ไม่มี AP 

Advertisements