เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภททรัพย์สินอุตสาหกรรม โดยที่เราสามารถแบ่งเครื่องหมายการค้าได้ 4 ประเภท

 1. เครื่องหมายการค้า
 2. เครื่องหมายบริการ
 3. เครื่องหมายรับรอง
 4. เครื่องหมายร่วม

ข้อดีของการจดทะเบียน

 1. แสดงความเป็นเจ้าของ
 2. ได้รับความคุ้มครอง
 3. สามารถโอนเครื่องหมายได้
 4. เป็นทรัพย์สิน สามารถนำไปหาประโยชน์ได้

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

 1. ต้องมีลักษณะเฉพาะ
 2. ไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้าม (ตราสัญลักษณ์สำคัญต่างๆ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย)
 3. ไม่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไปแล้ว

ลักษณะของการใช้งาน ที่เป็นเครื่องหมายการค้า

 1. ลักษณะเป็นเครื่องหมาย
 2. มีการใช้เกี่ยวข้องกับสินค้า
 3. มีการใช้แสดงความแตกต่างของสินค้า

การได้มาซึ่งสิทธิและความคุ้มครอง

 1. จากการใช้งาน
 2. จากการจดทะเบียน

การขอจดทะเบียน

การต่ออายุจดทะเบียน

การเพิกถอน

 1. เจ้าของ
 2. นายทะเบียน
 3. คณะกรรมการ
 4. ศาล

ความเป็นเจ้าของ

ยังไม่ได้จดทะเบียน

 1. สิทธิในการใช้
 2. สิทธิในการขอจดทะเบียน
 3. สิทธิในการคัดค้านการขอจนทะเบียนของคนอื่น
 4. สิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนของคนอื่น
 5. สิทธิในการต่อสู้คดี
 6. สิทธิในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการลวงขาย

จดทะเบียนแล้ว

 1. สิทธิในการใช้
 2. สิทธิในการอนุญาตให้ใช้
 3. สิทธิในการโอน
 4. สิทธิคัดค้านการจดทะเบียนของคนอื่น
 5. สิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนของคนอื่น
 6. สิทธิฟ้องคดีป้องกันการละเมิด
 7. สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด

หลักเกณฑ์เฉพาะของเครื่องหมายบางประเภท

 1. เครื่องหมายบริการ
 2. เครื่องหมายรับรอง

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

หน้าที่ของคณะกรรมการ

 1. วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง
 2. พิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้ องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
 3. ให้คำแนะนำหรือ คำปรึกษาแก่รัฐมนตรี ใ นการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติ
 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

บทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

 1. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน
 2. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว
 • การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
 • การปลอมเครื่องหมาย
 • การเลียนเครื่องหมาย
 • การหาประโยขน์จากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมาย
 • การแสดงการจดทะเบียนอันเป็นเท็จ
 • ของเจ้าของเครื่องหมายรับรอง
 • ต่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
 • การทำความผิดอีก
 • นิติบุคคลทำผิด
 • สินค้าอันเกิดจากการกระทำความผิด
 • คำสั่งศาลเพื่อระงับการกระทำความผิด
Advertisements