ลองทดสอบเล่นๆด้วย Netperf ครับ
การทดสอบดทำบน Virtualbox 4.0.10 32Bit โดยที่เกือบทุก Guest มี 4 CPU Core และ RAM 512MB
OpenBSD 4.8 (Netperf version 2.3.2)

# netperf -H 127.0.0.1
TCP STREAM TEST to 127.0.0.1
Recv Send Send
Socket Socket Message Elapsed
Size Size Size Time Throughput
bytes bytes bytes secs. 10^6bits/sec

16384 16384 16384 10.01 671.81

Ubuntu 10.10 (Netperf version 2.4.4)

root@ubuntu:/home/kz# netperf -H 127.0.0.1
TCP STREAM TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 0 AF_INET : demo
Recv Send Send
Socket Socket Message Elapsed
Size Size Size Time Throughput
bytes bytes bytes secs. 10^6bits/sec

87380 16384 16384 10.00 14376.48

FreeBSD 8.2 (Netperf version 2.4.5)

$ netperf -H 127.0.0.1
TCP STREAM TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 127.0.0.1 (127.0.0.1) p                                                 ort 0 AF_INET
Recv   Send    Send
Socket Socket  Message  Elapsed
Size   Size    Size     Time     Throughput
bytes  bytes   bytes    secs.    10^6bits/sec

65536  32768  32768    10.06    9446.91

CentOS 6 (Netperf version 2.4.5)

[root@localhost ~]# netperf -H 127.0.0.1
TCP STREAM TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 127.0.0.1 (127.0.0.1)
Recv   Send    Send
Socket Socket  Message  Elapsed
Size   Size    Size     Time     Throughput
bytes  bytes   bytes    secs.    10^6bits/sec

87380  16384  16384    10.00    10609.07

Solaris 11 (Netperf version 2.4.5) (1 CPU Core 1GB)

kz@solaris:~$ netperf -H 127.0.0.1
TCP STREAM TEST from ::ffff:0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to ::ffff:127.0.0.
Recv   Send    Send
Socket Socket  Message  Elapsed
Size   Size    Size     Time     Throughput
bytes  bytes   bytes    secs.    10^6bits/sec

128000  49152  49152    9.99     8834.24

Debian 6.0.0 (Netperf version 2.4.4) 

root@debian:~# netperf -H 127.0.0.1
TCP STREAM TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 0 AF_INET : demo
Recv   Send    Send
Socket Socket  Message  Elapsed
Size   Size    Size     Time     Throughput
bytes  bytes   bytes    secs.    10^6bits/sec

87380  87380  87380    10.00    14513.28

OpenBSD 4.9 (Netperf version 2.3.2)

# netperf -H 127.0.0.1
TCP STREAM TEST to 127.0.0.1
Recv   Send    Send
Socket Socket  Message  Elapsed
Size   Size    Size     Time     Throughput
bytes  bytes   bytes    secs.    10^6bits/sec

16384  16384  16384    10.00    2004.74

AIX 5.3 TL12 (Netperf  version 2.4.5) (Power 6 4.2GHZ 8-Core)

netperf -H 127.0.0.1 TCP STREAM TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 0 AF_INET
Recv Send Send
Socket Socket Message Elapsed
Size Size Size Time Throughput
bytes bytes bytes secs. 10^6bits/sec

24576 24576 24576 10.00 5035.09

ข้อสังเกต 

จากการทดสอบพบว่า ถ้าทำการใส่ CPU Core เพิ่มเข้าไป เราจะได้ throughput ที่ดีขึ้นในทุก OS ยกเว้น Solaris 11 (มีปัญหากับ CPU ตั้งแต่ตอน Boot) โดยจากการทดสอบกับ Ubuntu 10.10 ด้วย 1 CPU Core เราจะได้ throughput แค่ 4Gbps แต่ Debian 6 ทำได้ประมาณ 8Gbps

สรุป

OpenBSD มี throughput ที่ค่อนข้างต่ำ อาจจะเนื่องจาก Kernel ที่ใช้ในการทำสอบนั้นเป็น GENERIC ไม่ได้เป็น Multiprocessor (เซท GENERIC-MP ไม่เป็น) Ubuntu 10.10 ทำความเร็วได้เท่าๆกับ Debian 6 และเป็นคู่ที่สูงที่สุดในกลุ่ม ซึ่งมากกว่า CentOS 6 (RedHat 6) Solaris 11 (Express Edition) และ FreeBSD 8.2 ส่วน AIX นั้นทำได้แค่ 5Gbps

Advertisements